• අපේ කණ්ඩායම

  අපේ කණ්ඩායම

  පාරිභෝගික තෘප්තිය නිෂ්පාදන අලෙවි කිරීමට විශිෂ්ට තාක්ෂණය, නිෂ්පාදනය සමග, වසර 6 ක් රසිකයෙක් නිෂ්පාදනය නිරත විය. වැඩිදුර කියවන්න
 • නිෂ්පාදන ප්රමිතිය

  නිෂ්පාදන ප්රමිතිය

  යූ, ක්රිස්තු වර්ෂ, ROHS හා අනෙකුත් ආරක්ෂක සහතිකය; ISO9001: 2008 තත්ත්ව කළමනාකරණ පද්ධති සහතික. වැඩිදුර කියවන්න
 • ව්යාපාර විෂය පථය

  ව්යාපාර විෂය පථය

  ඉලෙක්ට්රොනික නිෂ්පාදන සඳහා නිර්මාණ කිරීම, නිෂ්පාදනය කිරීම හා සිසිලන පංකාව අදාළ කළමනාකරණ කටයුතු වැඩිදුර කියවන්න